Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden UE Designs
(oktober 2018)

1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen door UE Designs gevestigd te Amersfoort, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst, offerte of opdrachtbevestiging verklaart opdrachtgever op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden.
1.2 In deze algemeen voorwaarden wordt met opdrachtgever bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij UE Designs een overeenkomst sluit tot leveren van diensten/maken van producten.
1.3 UE Designs heeft ten alle tijden het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.
1.4 Door een overeenkomst aan te gaan met UE Designs verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met deze algemene voorwaarden.
1.5 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Aanbieding en acceptatie
2.1 Alle offertes en prijsopgaven door UE Designs altijd geheel vrijblijvend en blijven 30 dagen geldig, mits er een andere termijn wordt vermeld.
2.2 Facturering geschiedt zoals in de offerte of prijsopgaaf overeengekomen is, dit kan per offerte of prijsopgaaf verschillen.
2.3 De betalingstermijn van de facturen is altijd 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.
2.4 Aanbiedingen en/of offertes zijn eenmalig en gelden daarom niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1 De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden
3.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle benodigde gegevens voor het uitvoeren van de opdracht (of gegevens waarvan redelijkerwijs vanuit gegaan kan worden dat deze nodig zijn) tijdig worden aangeleverd. Indien de benodigde gegevens niet tijdig worden verstrekt heeft UE Designs het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging eventueel voortvloeiende kosten conform de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.3 Indien in de overeenkomst is vastgelegd dat de opdracht in fasen wordt uitgevoerd, heeft UE Designs het recht om de werkzaamheden van de volgende fase op te schorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.4 De opdrachtgever vrijwaart UE Designs voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.
3.5 UE Designs heeft het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten, als dit bijdraagt aan een goede uitvoering van de overeenkomst.
3.6 Alvorens tot productie of publicatie wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen van het ontwerp te controleren en goed te keuren, dit wordt schriftelijk vastgelegd.
3.7 UE Designs is niet verantwoordelijk voor aanpassingen welke door de opdrachtgever zelf gedaan zijn aan een ontwerp/website, de eventuele kosten om dit te herstellen zijn volledig voor de opdrachtgever en deze zullen in rekening gebracht worden.
4. Duur en beëindiging
4.1 Het ontwerpen van een website en/of het maken van een grafisch ontwerp voor een opdrachtgever wordt door UE Designs beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent geen looptijd. In individuele gevallen kan hier in overleg vanaf geweken worden, dit moet wel schriftelijk vastgelegd worden.
4.2Een onderhoudscontract/abonnement voor een website tussen UE Designs en de opdracht heeft standaard een looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. De factuur dient jaarlijks vooruit betaald te worden. Opzegging van een onderhoudscontract/abonnement is mogelijk 1 maand vóórdat het contract automatisch verlengd wordt.
4.3 UE Designs verhoudt zich het recht voor om een overeenkomst met de opdrachtgever per direct te beëindigen als de opdrachtgever zich niet houdt aan de gesloten overeenkomst inclusief de bijbehorende algemene voorwaarden. Indien dit van toepassing is dan dient de opdrachtgever het honorarium en de gemaakte kosten van de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
4.4 Indien de overeenkomst op aangeven van de opdrachtgever ontbonden wordt, dan dient de opdrachtgever het honoriarium en de gemaakte kosten van de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
5. Overmacht
5.1 Als UE Designs door overmacht kortdurend niet aan haar verplichtingen kan voldoen, aanvaardt ze geen aansprakelijkheid. UE Designs zal dan zo spoedig mogelijk aan verplichtingen trachten te voldoen. Mocht dit niet meer mogelijk zijn, dan kan in onderling overleg de overeenkomst herzien worden of indien dat niet mogelijk is ontbonden worden.
5.2 Bij een eventuele ontbinding door overmacht zullen de reeds geleverde diensten alsnog gefactureerd worden.
Copyright
6.1 Zonder uitdrukkelijke toestemming mag het door UE Designs vervaardigde materiaal niet bewerkt of verwerkt worden voor andere toepassingen dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
6.2 Het eigendom van alle creatieve ideeën, concepten en/of ontwerpen blijft volledig bij UE Designs. Hier kan bij uitzondering vanaf geweken worden, mits schriftelijk overeengekomen. UE Designs kan besluiten hier dan een redelijke vergoeding voor ini rekening te brengen.
7. Aansprakelijkheid
7.1 Als de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt is UE Designs niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard dan ook.
7.2 UE Designs is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen aan het ontwerp en/teksten na goedkeuring door de opdrachtgever of indien de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van deze controle.
Overig
8.1 UE Designs behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen indien zij dit noodzakelijk vindt.
8.2 Beide partijen (opdrachtgever en opdrachtnemer) mogen hun rechten of plichten vanuit de gesloten overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder vooraf schriftelijke toestemming gevraagd te hebben aan de andere partij.

UE Designs

Tel.nr.: 06-11175486
E-mailadres: uedesigns.amersfoort@gmail.com

Volg UE Designs ook via